Do góry

Regulamin 10. Nocy w Instytucie Lotnictwa

Rozdział I

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Pod określeniem „Impreza” rozumiemy 10. Noc w Instytucie Lotnictwa odbywającą się
  w Sieci Badawczej Łukasiewicz –  Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,  02-256 Warszawa, 11 października 2019 w godzinach 17.00 – 23.00.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym odbywa się Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu co równoznaczne jest, będąc na terenie Imprezy, zapoznała się z jego treścią.
 4. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 1. służby porządkowe – należy  przez  to  rozumieć  osoby  wyznaczone  przez  organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej,  o której mowa  w art. 26 ustawy  z  22 sierpnia    o ochronie osób imienia (Dz. U.  z  2018  r.  poz. 2142, 2245).
 2. służby informacyjne – osoby wyznaczone przez organizatora odpowiedzialne za informowanie uczestników imprezy o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, za udzielanie im koniecznych informacji o terenie imprezy oraz o jej przebiegu.
 3. „Teren Imprezy”- oznacza wyznaczone fragmenty infrastruktury Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.
 4. „Uczestnik Imprezy”- oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Rozdział II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym Imprezą.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  7. innych środków i materiałów niebezpiecznych dla Uczestników Imprezy.
 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 4. Ze względu za bezpośrednie sąsiedztwo międzynarodowego portu lotniczego Lotnisko Chopina w Warszawie bezwzględnie zakazuje się używania na cały terenie Imprezy wszelkiego rodzaju urządzeń emitujących laserowe wiązki światła (zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich).
 5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
   lub innych podobnie działających substancji,
  2. spożywającym alkohol na Terenie Imprezy,
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  5. wychodzącym poza wyznaczony Teren Imprezy,
  6. dewastującym mienie Organizatora,,
  7. odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa Rozdziale IV ust. 1 oraz ust. 6 i ust. 8 poniżej.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
  2. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 2. Ze względu na możliwość pojawienia się dźwięków o wysokiej częstotliwości (np. pokaz odpalenia silników odrzutowych) Organizator zaleca zaopatrzenie się oraz stosowanie urządzeń chroniących narządy słuchu.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
  2. Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, siły wyższej itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem merytorycznym
  i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Rozdział IV

 1. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  5. użycia lub  wykorzystania  środków  przymusu  bezpośredniego,  o  których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 12 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013 poz. 628, z późn. zm.) w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę.
  6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Dział Marketingu
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi  posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

Rozdział VI

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 2 Roz. V na piśmie, przesyłką poleconą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Rozdział VII

Klauzula informacyjna dla uczestników Imprezy

Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy tej Imprezy oraz podobnych imprez w przyszłych latach na potrzeby Organizatora, sponsorów, patronów medialnych i mediów, a także w celu ochrony mienia znajdującego się na terenie Organizatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób.

Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę̨ na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalanego w trakcie Imprezy za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących obraz
i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach w celach reklamowych oraz promocyjnych na profilach społecznościowych i stronie internetowej Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających
w zakresie realizacji celów Imprezy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ilot.edu.pl
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku Uczestników przetwarzane są w ww. celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ochrona mienia znajdującego się na terenie Organizatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą̨ podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych
  i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
  – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą̨ przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą̨ do momentu odwołania zgody, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celu ochrony mienia znajdującego się na terenie Organizatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób – przez okres 1 miesiąca;
 7. Uczestnikom przysługuje, na podstawie i z zachowaniem właściwych przepisów RODO, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
 9. Wobec Uczestników nie będą̨ podejmowane zautomatyzowane decyzje, jak również ich dane nie będą̨ podlegały profilowaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.